Autorizație de împrejmuire teren privat, emisă potrivit prevederilor legale

Primăria Municipiului Bacău a emis, în conformitate cu prevederile legale- Legea 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, certificatul de urbanism nr.802/24.11.2017 și autorizația nr.304/05.10.2018 de împrejmuire teren – cu caracter provizoriu- stâlpi metalici și închideri de plasă sârmă zincată, poartă acces, pentru terenul proprietate privată din str. Calea Mărășeșți nr.100 și nr.102.

Terenul în cauză a fost restituit în anul 2002, în baza legilor proprietății, prin Dispoziția de primar nr.1628/01.07.2002, proprietarii având proprietate privată asupra terenului din str. Calea Mărășești, nr.100 și nr.102  potrivit Titlului de proprietate nr.248181 din 15.12.2003 și Titlului de proprietate nr.503305 din 23.12.2009, emise de către Comisia județeană pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor.

Proprietarii, împroprietăriți în urmă cu 10-16 ani, au vândut respectiva suprafață de teren. Terenul fiind dobândit de către actualii proprietari prin vânzare-cumpărare, dreptul proprietarilor de a dispune  și de a se folosi de proprietate nu poate fi încălcat.

Potrivit prevederilor legale în vigoare dreptul de proprietate este un drept absolut, un drept real complet, fiind unicul astfel de drept care conferă titularului său exerciţiul tuturor prerogativelor sale – posesia, folosinţa şi dispoziţia. Caracterul absolut al dreptului de proprietate trebuie interpretat în sensul că titularul său are asupra lucrului latitudinea de a-i trage toate foloasele, de a profita de toată utilitatea pe care el o conferă şi de a săvârşi toate actele juridice care răspund nevoilor proprietarului sau impuse de propriul său interes.

Municipiul Bacău se supune legislației în vigoare, neputând îngrădi dreptul de proprietate privată.

În ceea ce privește autorizația și certificatul de urbanism emise de către Primăria Bacău, acestea respetă prevederile legale în vigoare. Terenul din str. Calea Mărășeșți nr.100 și nr.102 are funcțiunea de „zonă locuințe colective”, inclusă în UTR 9, potrivit Planului Urbanistic General (PUG) al Municipiului Bacău aprobat în 2012, iar  folosința actuală a acestuia este de „curți-construcții” (conform PUG amintit).

La data emiterii certificatului de urbanism nr. 802/24.11.2017 terenul mai sus menționat nu avea reglementat accesul la un drum deschis circulației publice, motiv pentru care era neconstruibil.

Până la acest moment, nu există nicio solicitare din partea proprietarilor privind emiterea unei autorizații în vederea construirii pe terenul din str. Calea Mărășești nr.100 și nr.102.

De asemenea, potrivit controlului efectuat de către polițiștii din cadrul Compartimentului Disciplină în Construcții și Compartimentul Protecția Mediului, nu s-au identificat tăieri ilegale de arbori de pe terenul din str. Calea Mărășești nr.100 și nr.102.

În plus, în data de 20.12/2018, Regia Națională a Pădurilor, prin Direcția Silvică Bacău și Ocolul Silvic Bacău, a emis autorizația de exploatare nr. 143 în baza căreia proprietarii pot valorifica masa lemnoasă de pe proprietatea private în conformitate cu autorizația emisă de instituția amintită.

Astfel, orice contestare a dreptului de proprietate sau nemulțumire a vecinilor proprietății private din str. Calea Mărășești nr.100 și nr.102, poate fi soluționată doar de către instanța de judecată, proprietarii având, potrivit legislației în vigoare, dreptul de a dispune de acest teren, orice încercare de îngrădire a dreptului de proprietate privată fiind contrară legii și sancționată prin lege.

Fișiere

yoast seo premium free
Inline
Inline