ANUNT LICITATIE SPATII HALA PIATA CENTRALA

ANUNȚ licitaţie pentru închirierea pe o perioadă de 5 (cinci) ani, a unui număr de 5 spații comerciale inclusiv suprafețe de expunere comercială, situate în incinta halei de lactate a Pieței Centrale din municipiul Bacău, str.Pieții nr.1, jud. Bacău, aflată în domeniul public al municipiului Bacău
1. Informaţii generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact:
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACĂU, strada MĂRĂȘEȘTI nr.6, județul Bacău, telefon:0234/547427, fax 0234/547427, e-mail: mariana.comorasu@primariabacau.ro, cod fiscal 4278337
2. Informaţii generale privind obiectul închirierii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie închiriat :
Spațiul comercial B1, cu suprafața de 18,67 mp, pentru desfăşurare activitate comercială, situat în hala de lactate a Pieței Centrale, inclusiv suprafață de expunere comercială de 5,31 mp, înscrisă sub nr.cadastral 1842/1/-1;0
Spațiul comercial B2, cu suprafața de 19,53 mp, pentru desfăşurare activitate comercială, situat în hala de lactate a Pieței Centrale, inclusiv suprafață de expunere comercială de 5,31 mp, înscrisă sub nr.cadastral 1842/1/-1;0
Spațiul comercial B4, cu suprafața de 14,76 mp, pentru desfăşurare activitate comercială, situat în hala de lactate a Pieței Centrale, înscrisă sub nr.cadastral 1842/1/-1;0
Suprafața de expunere comercială, de 8,54 mp, situată în fața spațiului B7, ce va fi amenajată de către chiriașul spațiului B7, situat în hala de lactate a Pieței Centrale, înscrisă sub nr.cadastral 1842/1/-1;0
Spațiul comercial B8, cu suprafața de 22,88 mp, pentru desfăşurare activitate comercială, situat în hala de lactate a Pieței Centrale, inclusiv suprafață de expunere comercială de 7,42 mp, înscrisă sub nr.cadastral 1842/1/-1;0
conform caietului de sarcini, HCL nr. 139 din 31.03.2022 și temeiului legal OUG nr.57/03.07.2019, art.332-333.
3. Informaţii privind documentaţia de atribuire:
se regăsesc în caietul de sarcini.
3.1. Modalitatea prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire:
Prin solicitare scrisă, de la sediul instituției.
3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire:
Direcția Patrimoniu – Serviciul Administrare Piețe, din cadrul Primăriei municipiului Bacău str. Pieții nr.1, județul Bacău.
3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea documentației de atribuire
55,40 lei/exemplar, se achită numerar la Direcția Impozite și Taxe Locale, din cadrul Primăriei municipiului Bacău sau la casieria Serviciului Administrare Piețe sau prin OP, în contul RO28TREZ0615006xxx000234, deschis la TREZORERIA municipiului Bacău, cod fiscal 4278337
3.4. Dată limită privind solicitarea clarificărilor:
25.05.2022, ora 14.00
4. Informaţii privind ofertele:
4.1. Data limită de depunere a ofertelor:
06.06.2022 ora 16.00
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele:
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACĂU, Direcția Patrimoniu – Serviciul Administrare Piețe, din cadrul Primăriei municipiului Bacău str. Pieții nr.1, județul Bacău.
4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă:
Se depun într-un singur exemplar, în două plicuri sigilate
5. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor:
07.06.2022 ora 09.00, Primăria municipiului Bacău – Serviciul Administrare Piețe, str. Pieții nr.1, municipiul Bacău, județul Bacău.
6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei:
Secția a II-a civilă şi de contencios administrativ şi fiscal, a Tribunalului Bacău, municipiul Bacău, str.Ștefan cel Mare nr.4, județul Bacău, telefon 0234/514419, fax 0234/525211, e-mail: tr-bacau-reg2@just.ro
7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării:
09.05.2022.

yoast seo premium free
Sari la conținut