ANUNȚ licitaţie privind achiziția unor servicii de evaluare a 53(cincizeci și trei)) de bunuri imobile(terenuri) pe care sunt ridicate construcții, situate în intravilanul municipiului Bacău, bunuri imobile aflate în proprietatea privată a UAT Bacău

  1. Informaţii generale privind achizitorul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: 

Municipiul Bacău, cu sediul în municipiul Bacău, strada Pictor Theodor Aman, nr. 94 D, județul Bacău,  telefon: 0234/581.644, fax 0234/588.757, e-mail: mihaela.malinescu@primariabacau.ro, cod fiscal: 4278337.

  1. Informaţii generale privind obiectul achiziției, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie achiziționat: 

servicii de evaluare a 53(cincizeci și trei) de bunuri imobile (terenuri) pe care sunt ridicate construcții, situate în întravilanul municipiului Bacău, bunuri imobile aflate în proprietatea privată a UAT Bacău, conform caietului de sarcini aprobat prin HCL nr. 445 din 31.10.2023 și modificat prin HCL 66/29.02.2024, temeiului legal O.U.G. nr. 57/03.07.2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare , art. 363, alin.(6), art. 364, alin.(1), în vederea stabilirii valorii de piață.   

  1. Informaţii privind documentaţia de atribuire:

se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: 

Prin solicitare scrisă, de la sediul instituției – Direcția Patrimoniu – Serviciul Evidență Patrimoniu, str. Pieții nr. 1, județul Bacău.

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul achizitorului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: 

Direcția Patrimoniu – Serviciul Evidență Patrimoniu, municipiul Bacău, str. Pieții nr. 1,  județul Bacău.

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea documentației de atribuire:

67,00 lei/ exemplar,  care se achită numerar la  Direcția Impozite și Taxe Locale, str. Vasile Alecsandri nr. 6, județul Bacău sau prin OP, în contul RO28TREZ0615006xxx000234, deschis la TREZORERIA municipiului Bacău, cod fiscal: 4278337.

3.4. Dată limită privind solicitarea clarificărilor:

27.03.2024, ora 16.00

  1. Informaţii privind ofertele: 

4.1. Data limită de depunere a ofertelor:                                                

04.04.2024, ora 16.00

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: 

CENTRUL  DE  INFORMARE CETĂȚENI, MUNICIPIUL  BACĂU, Strada Nicolae Titulescu nr.3, Județul Bacău.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 

Se depun într-un singur exemplar, în două plicuri sigilate

  1. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 

05.04.2024, ora 10.00, la sediul 2, Municipiul Bacău, str. Pieții nr.1, județul Bacău.

  1. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei:

Secția a II-a civilă şi de contencios administrativ şi fiscal, a Tribunalului Bacău, municipiul  Bacău, str.Ștefan cel Mare nr.4, județul Bacău, telefon 0234/514419, fax 0234/525211, e-mail: tr-bacau-reg2@just.ro

  1. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 13.03.2024

Referat publicare anunț licitație site primărie

Skip to content