ANUNȚ licitaţie pentru închirierea pe o perioadă de 5 (cinci) ani, a unui amplasament situat pe platforma acoperită a Pieței Centrale din municipiul Bacău, aparținând domeniul public și a unui număr de 18 module din cadrul complexului de module comerciale aparținând domeniului privat, situate în municipiul Bacău, str.Pieții nr.1, jud. Bacău.

Informaţii generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact:
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACĂU, strada MĂRĂȘEȘTI nr.6, județul Bacău, telefon:0234/547427, fax 0234/547427, e-mail: mariana.comorasu@primariabacau.ro,cod fiscal 4278337
Informaţii generale privind obiectul închirierii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie închiriat :
1. Amplasament situat pe platforma acoperită a Pieței Centrale, cu suprafața de 30 mp, pentru desfășurare de activitate comercială, înscris sub nr. cadastral 15903, apaținând domeniul public al Municipiului Bacău, conform HCL nr. 138 din 31.03.2022
2. Modul comercial situat pe rândul 2, la nr. 2 cu suprafața de 6,37 mp, pentru desfăşurare activitate comercială, înscris sub nr. cadastral 69605-C2
3. Modul comercial situat pe rândul 2, la nr. 5 cu suprafața de 6,37 mp, pentru desfăşurare activitate comercială, înscris sub nr. cadastral 69605-C2
4. Modul comercial situat pe rândul 2, la nr. 6 cu suprafața de 6,37 mp, , pentru desfăşurare activitate comercială, înscris sub nr. cadastral 69605-C2
5. Modul comercial situat pe rândul 2, la nr. 7 cu suprafața de 6,37 mp, pentru desfăşurare activitate comercială, înscris sub nr. cadastral 69605-C2
6. Modul comercial situat pe rândul 2, la nr. 9 cu suprafața de 6,60 mp, pentru desfăşurare activitate comercială, înscris sub nr. cadastral 69605-C4
7. Modul comercial situat pe rândul 2, la nr. 10 cu suprafața de 6,60 mp, pentru desfăşurare activitate comercială, înscris sub nr. cadastral 69605-C4
8. Modul comercial situat pe rândul 2, la nr. 11 cu suprafața de 6,60 mp, pentru desfăşurare activitate comercială, înscris sub nr. cadastral 69605-C4
9. Modul comercial situat pe rândul 2, la nr. 20, cu suprafața de 6,44 mp pentru desfăşurare activitate comercială, înscris sub nr. cadastral 69605-C6
10. Modul comercial situat pe rândul 3, la nr. 26, cu suprafața de 6,44 mp pentru desfăşurare activitate comercială, înscris sub nr. cadastral 69605-C7
11. Modul comercial situat pe rândul 3, la nr. 27 cu suprafața de 6,44 mp pentru desfăşurare activitate comercială, înscris sub nr. cadastral 69605-C7
12. Modul comercial situat pe rândul 3, la nr. 37, cu suprafața de 6,77 mp, pentru desfăşurare activitate comercială, înscris sub nr. cadastral 69605-C11
13. Modul comercial situat pe rândul 4, la nr. 17, cu suprafața de 6,44 mp pentru desfăşurare activitate comercială, înscris sub nr. cadastral 69605-C5
14. Modul comercial situat pe rândul 4, la nr. 18, cu suprafața de 6,44 mp pentru desfăşurare activitate comercială, înscris sub nr. cadastral 69605-C5
15. Modul comercial situat pe rândul 4, la nr. 24, cu suprafața de 6,44 mp pentru desfăşurare activitate comercială, înscris sub nr. cadastral 69605-C7
16. Modul comercial situat pe rândul 4, la nr. 25, cu suprafața de 6,44 mp, pentru desfăşurare activitate comercială, înscris sub nr. cadastral 69605-C7
17. Modul comercial situat pe rândul 4, la nr. 30, cu suprafața de 6,90 mp pentru desfăşurare activitate comercială, înscris sub nr. cadastral 69605-C9
18. Modul comercial situat pe rândul 4, la nr. 34, cu suprafața de 6,90 mp pentru desfăşurare activitate comercială, înscris sub nr. cadastral 69605-C9
19. Modul comercial situat pe rândul 4, la nr. 39, cu suprafața de 6,77 mp, pentru desfăşurare activitate comercială, înscris sub nr. cadastral 69605-C11, apaținând domeniul privat al Municipiului Bacău. conform HCL nr.137 din 31.03.2022 și caietelor de sarcini și temeiului legal OUG nr.57/03.07.2019, art.332-333.
1. Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.
1.1. Modalitatea prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: Prin solicitare scrisă, de la sediul instituției.
1.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Direcția Patrimoniu – Serviciul Administrare Piețe, din cadrul Primăriei municipiului Bacău str. Pieții nr.1, județul Bacău.
1.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea documentației de atribuire 55,40 lei/exemplar, se achită numerar la Direcția Impozite și Taxe Locale, din cadrul Primăriei municipiului Bacău sau la casieria Serviciului Administrare Piețe sau prin OP, în contul RO28TREZ0615006xxx000234, deschis la TREZORERIA municipiului Bacău, cod fiscal 4278337
1.4. Dată limită privind solicitarea clarificărilor: 15.06.2022, ora 14.00
2. Informaţii privind ofertele:
2.1. Data limită de depunere a ofertelor: 27.06.2022 ora 16.00
2.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACĂU, Direcția Patrimoniu – Serviciul Administrare Piețe, din cadrul Primăriei municipiului Bacău str. Pieții nr.1, județul Bacău.
2.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: Se depun într-un singur exemplar, în două plicuri sigilate
3. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 28.06.2022 ora 09.00, Primăria municipiului Bacău – Serviciul Administrare Piețe, str. Pieții nr.1, municipiul Bacău, județul Bacău.
4. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Secția a II-a civilă şi de contencios administrativ şi fiscal, a Tribunalului Bacău, municipiul Bacău, str.Ștefan cel Mare nr.4, județul Bacău, telefon 0234/514419, fax 0234/525211, e-mail: tr-bacau-reg2@just.ro
5. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 25.05.2022.

Sari la conținut