Anunț – hotărâri cu caracter normativ sau individual adoptate în cadrul ședinței ordinare din data de 30.09.2021

           Vă facem cunoscut faptul că în ședința ordinară din data de 30.09.2021 au  fost adoptate următoarele hotărâri cu caracter normativ sau individual:

325

30.09.2021Hotărâre  privind    alegerea “Preşedintelui de şedinţă” al Consiliului Local al Municipiului Bacău pentru şedinţa ordinară din 30.09.2021
32630.09.2021Hotărâre privind aprobarea modificării HCL nr. 111 din 20.04.2021 prin care s-au aprobat Bugetul de venituri si cheltuieli si Programul de investiții peanul 2021, ale Consiliului Local al Municipiului Bacău si a prognozei pe următorii trei ani
32730.09.2021Hotărâre  privind      aprobarea Listei nominale de repartizare pe locații a locuințelor pentru tineri destinate închirierii
32830.09.2021Hotărâre  privind     declararea unor terenuri ca bunuri de uz și de interes public local și  introducerea acestora în domeniul public al Municipiului Bacău
32930.09.2021Hotărâre  privind    aprobarea dreptului de uz și servitute către DELGAZ GRID SA asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău
33030.09.2021Hotărâre  privind     aprobarea prelungirii duratei prevăzută în unele Contracte de concesionare încheiate pentru spațiile cu destinația cabinete medicale și a terenurilor aferente din municipiul Bacău
33130.09.2021Hotărâre  privind     desemnarea reprezentanților Consiliului Local Bacău în consiliile de administrație și în comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității, ale unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Bacău, pentru anul școlar 2021-2022.
33230.09.2021Hotărâre  privind     aprobarea comisiei sociale de analiză a solicitărilor de locuințe sociale, fondul locativ de stat și de necesitate, administrate prin grija Consiliului Local al Municipiului Bacău
33330.09.2021Hotărâre  privind    soluționarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a plângerii prealabile formulată de către  Asociația de Dezvoltare Intercomunitară  Bacău -ADIB
33430.09.2021Hotărâre  privind    aprobarea Listei nominale cu repartizarea efectivă pe locații a solicitanților de locuințe sociale și din fondul locativ de stat din municipiul Bacău
33530.09.2021Hotărâre  privind     aprobarea valorilor reevaluate ale bunurilor ce aparțin domeniului public al Municipiului Bacău
33630.09.2021Hotărâre  privind      modificarea  Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr.335/28.09.2017 privind asigurarea resurselor financiare din bugetul local pentru susținerea costurilor transportului urban cu mijloace de transport în comun unor categorii de persoane defavorizate din municipiul Bacău începând cu 01.10.2017 și încheierea în acest sens a unor convenții cu S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. Bacău și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău
33730.09.2021Hotărâre  privind      acordarea ”Diplomei de Onoare” și plata unui premiu în valoare de 500 lei, celor 64 de familii din municipiul Bacău care au împlinit 50 de ani de căsătorie și care au depus cerere până la data de 17.09.2021
33830.09.2021Hotărâre  privind      transmiterea dreptului de concesiune prevăzut în unele contracte de concesionare
33930.09.2021Hotărâre  privind    concesionarea directă a unor suprafețe de teren situate în intravilanul municipiului Bacău, proprietate privată a Municipiului Bacău.
34030.09.2021Hotărâre  privind    aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al  aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bacău
34130.09.2021Hotărâre       pentru modificarea art.3, alin.(1) din HCL nr.7/11.01.2021 pentru aprobarea declanșării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al Societății de Servicii Publice Municipale Bacău S.A., cu modificările ulterioare.
34230.09.2021Hotărâre   privind modificarea Art. 1 – Anexa nr. 1 la H.C.L. nr.258/27.11.2020 prin care s-a aprobat constituirea la nivelul Municipiului Bacău a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism cu Subcomisia de Estetică Urbană și aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare.
34330.09.2021Hotărâre  privind    predarea către  Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin Compania Națională de Investiții ”C.N.I.” S.A. a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții Proiect tip – ”Construire Bază Sportivă TIP 1, str. General Ștefan Gușe nr.2, municipiul Bacău, Județul Bacău”
34430.09.2021Hotărâre  privind   modificarea Anexei nr.2 și Anexei nr.3 la  HCL nr.284/30.08.2021 prin care s-au aprobat statul de funcții și organigrama  aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bacău și al serviciilor publice de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacău.
34530.09.2021Hotărâre  privind      modificarea    HCL nr.161/2021 pentru  aprobarea REGULAMENTULUI PRIVIND ACTIVITĂȚILE COMERCIALE CE SE DESFĂȘOARĂ PE RAZA  MUNICIPIULUI BACĂU .
34630.09.2021Hotărâre  privind     modificarea HCL nr. 318 /2021 prin care s-a  aprobat  Lista finală a proiectelor/programelor care vor primi finanțări nerambursabile de la bugetul local al Municipiului Bacău, pentru activități nonprofit de interes general, în baza Legii nr.350/2005 aferente anului 2021.
34730.09.2021Hotărâre       cu privire la arondarea creșelor aflate în subordinea Centrului Bugetar Creșe Bacău la unitățile de învățământ preșcolar în cadrul cărora acestea funcționează
34830.09.2021Hotărâre  privind      aprobarea DEVIZULUI GENERAL ACTUALIZAT  la faza Proiect Tehnic pentru obiectivul de investiții ”Coridor pentru deplasări nemotorizate Parcul Cancicov-Stadion-Bazin de Înot-Universitatea ”Vasile Alecsandri” (Traseul Tineretului și Sportului)”, Cod SMIS 128421 .
34930.09.2021Hotărâre  pentru completarea Anexei nr. 5 din HCL nr. 61 din 19.02.2018 privind înfiinţarea „Serviciului Municipal de Utilitaţi Publice Bacău

Acestea pot fi consultate la sediul instituției la ofițerul de serviciu, fie accesând https://municipiulbacau.ro, eticheta  Monitorul Oficial Local, Subeticheta – Hotărârile autorității deliberative.

yoast seo premium free
Sari la conținut