Anunț – hotărâri cu caracter normativ sau individual adoptate în cadrul ședinței ordinare din data de 30.08.2021

Vă facem cunoscut faptul că în ședința ordinară din data de 30.08.2021 au  fost adoptate următoarele hotărâri cu caracter normativ sau individual:

 

27430.08.2021Hotărâre  privind    acordarea unui premiu în valoare de 5.000 lei doamnei Munteanu Eugenia, care a împlinit vârsta de 100 de ani
27530.08.2021Hotărâre  privind    cotizaţia pentru anul 2021 la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău -ADIB, aferentă Municipiului Bacău
27630.08.2021Hotărâre  privind   punerea la dispoziție cu titlu gratuit, pe o perioadă determinată, a sălii Teatrului de Vară” Radu Beligan”, unor asociații și fundații din municipiul Bacău, în vederea organizării unor evenimente
27730.08.2021Hotărâre    privind  asocierea Municipiului Bacău cu Asociația”CENTRUL DANIEL” Bacău, în vederea realizării în comun a Festivalului de Muzică Ușoară pentru Copii și Tineri ”STEA printre STELE”, în perioada 17-18 septembrie 2021
27830.08.2021Hotărâre  privind     acordarea unui ajutor de urgență doamnei Gavriliu Loredana, cu domiciliul în Bacău, str. Slănicului, nr. 4, sc. A, ap. 14
27930.08.2021Hotărâre  privind     acordarea unui ajutor de urgență domnului Șnel Traian-Gabriel, cu domiciliul în Bacău, Bulevardul Unirii, nr. 32, sc. A, ap. 22
28030.08.2021Hotărâre  privind    acordarea unui ajutor de urgență doamnei Roșca Mihaela, cu domiciliul în Bacău, str. Proiectantului, nr. 1, sc.A, ap.16
28130.08.2021Hotărâre  privind   aprobarea DEVIZULUI GENERAL ACTUALIZAT la faza Proiect Tehnic la obiectivul ” Construire strada Salciei, municipiul Bacău”
28230.08.2021Hotărâre   pentru modificarea HCL nr. 243 din 10.11.2020 privind aprobarea listei de investiții prioritare, a valorilor investițiilor aferente UAT Municipiul Bacău și a participării Consiliului Local Bacău  la cofinanțarea Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și  apă uzată în județul Bacău, în perioada 2014 – 2020
28330.08.2021Hotărâre  privind       modificarea HCL nr. 425 din 19.12.2017 prin care s-a aprobat contractarea și garantarea unei finanțări rambursabile externe de la Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local și abrogarea HCL nr. 349/2017
28430.08.2021Hotărâre  privind     aprobarea statului de functii si organigrama  aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bacau si al serviciilor publice de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacau.
28530.08.2021Hotărâre  privind    desemnarea unui viceprimar al municipiului Bacău să facă parte din Comisia Locală pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor
28630.08.2021Hotărâre  privind    concesionarea directă a unor suprafețe de teren situate în intravilanul Municipiului Bacău, proprietate privată a Municipiului Bacău
28730.08.2021Hotărâre  privind     transmiterea dreptului de concesiune prevăzut în unele contracte de concesionare
28830.08.2021Hotărâre  privind     aprobarea modificării obiectului de activitate prevăzut în Contractul de concesionare nr. 585899 din 29.12.2020, încheiat între Municipiul Bacău și d-nii Butnariu Cornelia-Adriana și Butnariu Robert.
28930.08.2021Hotărâre  privind    darea in administrare către Centrul Bugetar Creșe Bacău, a unui spațiu ce aparține domeniului public al municipiului Bacău, situat in Calea Moldovei nr.136
29030.08.2021Hotărâre  privind    acceptarea  donației către Municipiul Bacău  a monumentului de for public intitulat ”România Biruitoare”
29130.08.2021Hotărâre  privind      aprobarea preluării garajelor edificate pe terenuri aparținând municipiului Bacău, în baza unor contracte de închiriere/concesiune, în vederea desființării acestora
29230.08.2021Hotărâre  privind     trecerea din domeniul public în domeniul privat a unui teren situat în Bacău, str. Mihai Viteazu și transmiterea acestuia, fără plată, în proprietatea Parohiei  Romano-Catolice ”Sfântul Nicolae” din Bacău
29330.08.2021Hotărâre  privind    trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bacău a unui bun – mijloc fix, în scopul scoaterii din funcțiune, casării și valorificării acestuia în condițiile legii
29430.08.2021Hotărâre    privind   aprobarea Regulamentului de reînscriere, înscriere, repartizare, departajare și transfer al copiilor în creșele din subordinea Centrului Bugetar Creșe Bacău, precum și aprobarea procedurilor și criteriilor pentru departajarea copiilor la înscriere și abrogarea Hotărârii Consiliului Local nr. 123 din 2021
29530.08.2021Hotărâre  privind    aprobarea Regulamentului privind regimul de acces și circulație, staționare și parcare pentru diferite categorii de vehicule rutiere în municipiul Bacău și abrogarea H.C.L. nr. 305/2018
29630.08.2021Hotărâre   prin care se ia act de datoria Municipiului Bacău către Societatea Thermoenergy Group S.A. Bacău, reprezentând pierderi induse de prestarea serviciilor publice de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice pentru populație în sistem centralizat, aferente perioadei octombrie 2020-iunie 2021
29730.08.2021Hotărâre      pentru modificarea HCL nr. 152/28.07.2020 privind aprobarea de servicii conexe serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat și a tarifelor și taxelor aferente
29830.08.2021Hotărâre  privind      aprobarea dreptului de uz si servitute către  DELGAZ GRID SA  asupra unor suprafeţe de teren situate în Bacău
29930.08.2021Hotărâre  privind     soluționarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a plângerii prealabile formulată de către Goșman Neculai
30030.08.2021Hotărâre  privind    stabilirea unui termen unic de plată pentru chiria aferentă locuințelor pentru tineri destinate închirierii, pentru perioada 01.01.2021-31.08.2021 precum și modificarea contractului cadru și încheierea de act adițional
30130.08.2021Hotărâre  privind      darea în administrare și exploatare către S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A. a unor bunuri și completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă și canalizare nr. 556/2006/29.11.2010
30230.08.2021Hotărâre  privind   modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 304/2018 și constituirea comisiei de evaluare a solicitărilor  depuse în vederea obținerii de finanțări nerambursabile pentru activități sportive, în baza prevederilor Legii nr. 69/2000, precum și a comisiei de contestații
30330.08.2021Hotărâre  privind       aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2021 al Societății de Servicii Publice Municipale Bacău S.A. și mandatarea împuterniciților municipiului Bacău în Adunarea generală a Acționarilor în vederea aprobării acestuia
30430.08.2021Hotărâre     pentru modificarea HCL nr. 448 din 19.12.2019 privind ajustarea tarifelor la titlurile de călătorie practicate de S.C. Transport Public S.A. Bacău începând cu 01.01.2020, prin indexarea cu indicele prețului de consum local
30530.08.2021Hotărâre  privind      modificarea Regulamentului de Organizare și funcționare al Clubului Sportiv Municipal Bacău, aprobat prin HCL NR. 441/2010
30630.08.2021Hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL întocmit pentru DESFIINȚARE MAGAZIE, EXTINDERE, SUPRAETAJARE ȘI SCHIMBARE DE DESTINAȚIE LOCUINȚĂ ÎN CABINETE MEDICALE, STR. BANCA NAȚIONALĂ, NR. 12 din municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate privată   BENEFICIAR: S.C. PHILOMED S.R.L.
30730.08.2021Hotărâre  privind       modificarea H.C.L. nr. 232/2020 prin care a fost aprobat proiectul și cheltuielile privind proiectul ”Educație digitală în învățământul preuniversitar din Municipiul Bacău”

 
Acestea pot fi consultate la sediul instituției la ofițerul de serviciu, fie accesând https://municipiulbacau.ro, eticheta  Monitorul Oficial Local, Subeticheta – Hotărârile autorității deliberative.

yoast seo premium free
Sari la conținut