Anunț – hotărâri cu caracter normativ sau individual adoptate în cadrul ședinței ordinare din data de 23.12.2021

Vă facem cunoscut faptul că în ședința ordinară din data de 23.12.2021 au  fost adoptate următoarele hotărâri cu caracter normativ sau individual:

 

43923.12.2021Hotărâre     privind   acordarea Titlului de ”Cetățean de onoare” al Municipiului Bacău domnului Ionescu – Ambrosie Pavel.
44023.12.2021Hotărâre     privind   acordarea  unui premiu în valoare de 5000 lei  domnului Palaghian Constantin, care a împlinit vârsta de 100 de ani.
44123.12.2021Hotărâre     privind   aprobarea premierii unor sportivi de la diferite cluburi din municipiul Bacău, a antrenorilor acestora, precum și recompensarea unui elev și a coordonatorului acestuia, pentru performanțe deosebite
44223.12.2021Hotărâre     privind   darea în folosință gratuită către Episcopia Romano-Catolică de Iași a unor imobile situate în Bacău, str. Tecuciului nr. 21
44323.12.2021Hotărâre     privind   aprobarea documentației tehnico-economice, faza Studiu de Fezabilitate, pentru obiectivul  de investiții ” Reabilitarea rețelelor termice de transport pentru creșterea eficienței energetice a sistemului centralizat de termoficare din municipiul Bacău”.
44423.12.2021Hotărâre     privind   aprobarea Devizului General actualizat, la  faza Proiect Tehnic,  pentru obiectivul  de investiții ” Modernizare și  reabilitarea  Creșa nr.3”.
44523.12.2021Hotărâre     privind   încetarea dreptului de folosință gratuită  asupra  unui autoturism care a fost transmis către Poliția Locală Bacău prin H.C.L. nr. 214/2017.
44623.12.2021Hotărâre     privind   modificarea HCL nr. 305 /2021 (privind  modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Clubului Sportiv Municipal Bacău, aprobat prin HCL nr.441/2010)  și a HCL nr.387/2021 (privind desemnarea reprezentanților în organele de conducere ale Clubului Sportiv Municipal Bacău precum și aprobarea Organigramei și a Statului de Funcții).
44723.12.2021Hotărâre     privind   aprobarea procedurilor și criteriilor de organizare a concursului pentru ocuparea funcției contractuale de Director General al Clubului Sportiv Municipal  Bacău
44823.12.2021Hotărâre     privind   dezlipirea unui teren situat în municipiul Bacău, în suprafață de 6237 mp identificat cu nr. cadastral 68618
44923.12.2021Hotărâre     privind   introducerea unor terenuri în domeniul public al Mun. Bacău
45023.12.2021Hotărâre     privind   includerea în domeniul privat al Municipiului Bacău, a unor bunuri imobile – terenuri
45123.12.2021Hotărâre     privind   declararea unor terenuri din municipiul Bacău, ca bunuri de uz și de interes public local

 

45223.12.2021Hotărâre     privind   acceptarea comunei Berești Bistrița în calitate de membru la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău – ADIB și modificarea Actului Constitutiv și a Statului acesteia
45323.12.2021Hotărâre     privind   asocierea Municipiului Bacău cu Asociația Ingenious Drama, în vederea realizării în comun a evenimentului ”Full A.C.T. Night”, în data de 23.12.2021
45423.12.2021Hotărâre     privind   plata contribuției de membru a Municipiului Bacău către Societatea Națională de Cruce Roșie – Filiala Bacău, pe anul 2021
45523.12.2021Hotărâre     privind    aprobarea dreptului de uz și servitute către DELGAZ GRID SA asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău
45623.12.2021Hotărâre     privind    modificarea Anexei nr. 4 din H.C.L. nr. 241/2021 prin care s-a aprobat dreptul de uz și servitute către Delgaz Grid S.A. asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău
45723.12.2021Hotărâre     privind    aprobarea dreptului de uz și servitute către DELGAZ GRID SA asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău, str. Cornișa Bistriței, Erou Ghe. Rusu, Mărășești, George Apostu, Măgura Cașin.
45823.12.2021Hotărâre     privind    transmiterea dreptului de concesiune prevăzut în unele contracte de concesionare
45923.12.2021Hotărâre     privind   aprobarea extinderii spațiului de locuit pentru locuința din fondul locativ de stat, situată în municipiul Bacău, str. Prelungirea Bradului, nr. 113, sc. B, ap. 8, deținută cu contract de închiriere de domnul Lupu Costică, pe spațiul de locuit liber care a fost deținut de doamna Herciu Maria, prin modificarea contractului de închiriere
46023.12.2021Hotărâre     privind    modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 3 din 19.01.2011 privind dispensarele medicale din  Municipiul Bacău preluate de la Consiliul Județean Bacău în baza Protocolului nr. 12590/28.12.2010
46123.12.2021Hotărâre     privind    aprobarea contului de execuție al bugetului local pe trimestrul IV anul 2021, al Municipiului Bacău.
46223.12.2021Hotărâre     privind   aprobarea Programului obiectivelor de investiții în continuare, până la aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli  și a Programului de investiții  pe anul 2022, al Consiliului Local al Municipiului Bacău.
46323.12.2021Hotărâre     privind    modificarea Anexei nr. 2 la H.C.L. 284/30.08.2021 prin care s-au aprobat statul de funcții și organigrama aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bacău și al serviciilor publice de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacău
46423.12.2021Hotărâre     privind    aprobarea Organigramei și Statului de Funcții ale Poliției Locale a Municipiului Bacău
46523.12.2021Hotărâre      pentru modificarea H.C.L. nr. 11/2011 privind organizarea și funcționarea Poliției Locale a Municipiului Bacău, instituție publică de interes local, rezultată prin reorganizarea Poliției Primăriei Municipiului Bacău, începând cu data de 01.02.2011, conform Legii nr. 155/2010.
46623.12.2021Hotărâre     privind    constituirea la nivelul municipiului Bacău a Comisiei Locale de Ordine Publică și abrogarea H.C.L. nr. 263/27.11.2020.
46723.12.2021Hotărâre     privind    aprobarea efectuării concediului de odihnă restant, aferent anului 2021, de către Primarul și Viceprimarii Municipiului Bacău, în timpul anului 2022
46823.12.2021Hotărâre     privind    extinderea modalităților de plată a impozitelor și taxelor locale la nivelul municipiului Bacău
46923.12.2021Hotărâre     privind    majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri și terenuri neîngrijite de pe raza municipiului Bacău.

 

47023.12.2021Hotărâre     privind    completarea HCL nr. 295 din 30.08.2021 prin care a fost aprobat Regulamentul privind regimul de acces și circulație, staționare și parcare pentru diferite categorii de vehicule rutiere în municipiul Bacău și abrogarea HCL nr. 305/2018
47123.12.2021Hotărâre     privind    completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 556/2006/29.11.2010, aprobat prin HCL nr. 383/2010
47223.12.2021Hotărâre     privind   aprobarea modificării Anexei X (Regulamentul serviciului de alimentare cu apă și de canalizare) la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 556/2006/29.11.2010
47323.12.2021Hotărâre      pentru completarea Anexei nr.5 din HCL nr.61 din 19.02.2018 privind înființarea ”Serviciului Municipal de Utilități Publice Bacău”.
47423.12.2021Hotărâre     privind    aprobarea Listei nominale cuprinzând solicitanții îndreptățiți să primească o locuință socială sau din fondul locativ de stat în anul 2022, în ordinea de prioritate, respectiv criterii de ierarhizare stabilite prin punctaj
47523.12.2021Hotărâre     privind    aprobarea schimbării destinației imobilului din strada Letea (fostele laboratoare ale Liceului Letea), identificat cu nr. cadastral 76523.
47623.12.2021Hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 434/14.11.2018 privind aprobarea atribuirii Contractului de delegare prin concesiune a gestiunii serviciilor publice de administrare a drumurilor, străzilor, precum și a cimitirelor umane din municipiul Bacău, în conformitate cu Ordonanța nr. 71/2002.
47723.12.2021Hotărâre  privind mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău SA pentru propunerea membrilor în Consiliul de Administrație ca urmare a finalizării procesului de selecție.
47823.12.2021Hotărâre     privind   stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Bacău, pentru anul 2022.
47923.12.2021Hotărâre     privind   stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale „Administrație” din serviciile publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului Bacău, pentru anul 2022.
48023.12.2021Hotărâre     privind   aprobarea finanțării , de la bugetul local,  cu suma de 3169,15 lei pentru Proiectul POCU 2014-2020 ” cu titlu ”Educație nonformală – un pas important astăzi spre succesul tinerilor” proiect in care Liceul Tehnologic ” Dumitru Mangeron ” din BACĂU are calitatea de partener.
48123.12.2021Hotărâre     privind   aprobarea finanțării de la bugetul local cu suma de 3,169.15 lei pentru Proiectul POCU 2014-2020 ” cu titlu ”Educație nonformală – un pas important astăzi spre succesul tinerilor” proiect în care Liceul Tehnologic ”Grigore Antipa” din Bacău are calitatea de partener.
48223.12.2021Hotărâre     privind   aprobarea finanțării , de la bugetul local,  cu suma de 3169,15 lei pentru Proiectul ”POCU 2014-2020 ” cu titlu ”Educație nonformală – un pas important astăzi spre succesul tinerilor” proiect in care Școala Gimnazială ” Octavian Voicu” din BACĂU are calitatea de partener
48323.12.2021Hotărâre     privind   aprobarea finanțării , de la bugetul local,  cu suma de 3169,15 lei pentru Proiectul POCU 2014-2020 ” cu titlu ”Educație nonformală – un pas important astăzi spre succesul tinerilor” proiect in care Școala Gimnazială ” Constantin Platon” din BACĂU are calitatea de partener
48423.12.2021Hotărâre      pentru completarea Anexei nr. 5 la H.C.L. nr. 40/28.01.2021 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Bacău și pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale „Administrație” din serviciile publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului Bacău, pentru anul 2021.
48523.12.2021Hotărâre     privind   modificarea HCL nr.266/2021 privind aprobarea tarifelor aferente activităților din sfera serviciului public de salubrizare și ale serviciului de iluminat public furnizate/prestate  de către Serviciul Municipal de Utilități Publice.
48623.12.2021Hotărâre     privind   modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr.335/28.09.2017 privind asigurarea resurselor financiare din bugetul local pentru susţinerea costurilor transportului urban cu mijloace de transport în comun unor categorii de persoane defavorizate din municipiul Bacău începând cu  01.10.2017  și  încheierea în acest sens a unor convenţii cu S.C. Transport Public S.A Bacău şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bacău.
48723.12.2021Hotărâre     privind   recompensarea elevilor, absolvenților învățământului liceal teoretic și  absolvenților învățământului gimnazial și liceal pentru rezultate deosebite la activitățile școlare, obținute în anul școlar 2020-2021.

 

Acestea pot fi consultate la sediul instituției la ofițerul de serviciu, fie accesând https://municipiulbacau.ro, eticheta  Monitorul Oficial Local, Subeticheta – Hotărârile autorității deliberative

Sari la conținut