Anunț – hotărâri cu caracter normativ sau individual adoptate în cadrul ședinței ordinară din data de 29.04.2022

Vă facem cunoscut faptul că în ședința ordinară din data de 29.04.2022 au  fost adoptate următoarele hotărâri cu caracter normativ sau individual:

16029.04.2022Hotărâre privind completarea HCL 443/23.12.2021 privind   aprobarea documentației tehnico-economice, faza Studiu de Fezabilitate, pentru obiectivul  de investiții ” Reabilitarea rețelelor termice de transport pentru creșterea eficienței energetice a sistemului centralizat de termoficare din municipiul Bacău”.
16129.04.2022Hotărâre privind aprobarea participării  Municipiului Bacău în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 10 – Fondul Local, Investiția I.1.4 Elaborarea / actualizarea în format GIS a documentelor de amenajare a teritoriului și de planificare urbană și depunerii proiectului ”Actualizare Plan Urbanistic General al Municipiului Bacău”
16229.04.2022Hotărâre privind aprobarea participării  Municipiului Bacău în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 10 – Fondul Local, Investiția I.1.1  Înnoirea  parcului  de vehicule destinate transportului public (achiziția de vehicule nepoluante) și depunerii proiectului ” Modernizarea și extinderea transportului public la nivelul zonei metropolitane a  Municipiului Bacău”
16329.04.2022Hotărâre privind aprobarea asocierii de principiu între UAT Municipiul Bacău și UAT Comuna Hemeiuș  în vederea realizării în comun a proiectului de investiții ” Coridor pentru deplasări nemotorizate  pe traseul Centrul Bacău – Cartier Gherăiești – Lilieci – Hemeiuș” .
16429.04.2022Hotărâre     privind    acordarea unui premiu în valoare de 5000 lei domnului Bejan Ștefan, care a împlinit vârsta de 100 de ani.
16529.04.2022Hotărâre     privind     asocierea Municipiului Bacău  cu Universitatea ”Vasile Alecsandri” în vederea derulării proiectului european ”101072702- E.D. Bacău”, perioada contractuală ianuarie-decembrie 2022.
16629.04.2022Hotărâre     privind darea în folosință gratuită către Oficiul Teritorial al Uniunii Artiștilor  Plastici Bacău a unui spațiu  situat în incinta P.T. nr.3 din  Bacău, str. Miron Costin
16729.04.2022Hotărâre      pentru modificarea   completarea HCL nr. 295 /2021 privind  aprobarea Regulamentului privind regimul de acces și circulație, staționare și parcare pentru diferite categorii de vehicule rutiere în municipiul Bacău și abrogarea HCL nr. 305/2018.
16829.04.2022Hotărâre      pentru darea în administrare către Teatrul Municipal ”Bacovia” Bacău  a unui spațiu situat în incinta PT nr.15 din Bacău, str. Letea nr.9C.
16929.04.2022Hotărâre     privind      aprobarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană 2021-2027 a Municipiului Bacău (SIDU Bacău).
17029.04.2022Hotărâre     privind     aprobarea Planului de Mobilitate Urbană  Durabilă 2021-2027 al Municipiului Bacău (PMUD Bacău).
17129.04.2022Hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL întocmit pentru CONSTRUIRE  IMOBIL LOCUINȚE COLECTIVE  ȘI SPAȚII  COMERCIALE LA NIVELUL PARTERULUI; LUCRĂRI TEHNICO-EDILITARE – RACORD UTILITĂȚI EDILITARE- ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ, GAZE NATURALE ȘI APĂ-CANALIZARE; ORGANIZARE A EXECUȚIEI LUCRĂRILOR,   STRADA BRADULUI, NR.25 din municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate privată BENEFICIAR: S.C. CASA VALITO S.R.L.
17229.04.2022Hotărâre privind punerea la dispoziție cu titlu gratuit pe o perioadă determinată a sălii Teatrului de Vară ”Radu Beligan”, Fundației Teatrale ”Neghiniță” Bacău în vederea organizării unui eveniment cultural pentru copii și tineri.
17329.04.2022Hotărâre privind punerea la dispoziție cu titlu gratuit pe o perioadă determinată a sălii Teatrului de Vară ”Radu Beligan” unor instituții de învățământ din municipiul  Bacău în vederea organizării unor evenimente .
17429.04.2022Hotărâre privind cesionarea Contractului de Concesionare  nr.68506 din 24.05.2011, așa cum a fost modificat prin Actul Adițional nr. 147046/13.07.2021, încheiat între  Municipiul Bacău  și doamna Mârza Claudia Mariana, reprezentant legal al C.M.I. DR. MÂRZA CLAUDIA – MARIANA către S.C. CABINETE MEDICALE DR. MILENA IONESCU S.R.L.
17529.04.2022Hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local pe trimestrul I anul 2022, al Municipiului Bacău
17629.04.2022Hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei prevăzută în unele contracte de concesionare.
17729.04.2022Hotărâre privind completarea contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat din  municipiul  Bacău, nr.69695/1088/15.11.2018.
17829.04.2022Hotărâre privind majorarea cuantumului alocației zilnice de hrană pentru consumurile colective din  cadrul  Căminului pentru Persoane Vârstnice Bacău, de la 17 lei/zi/beneficiar la 30 lei/zi/beneficiar.
17929.04.2022Hotărâre  de aprobare a Regulamentului privind regimul finanțărilor acordate de la bugetul local al Municipiului Bacău pentru activitățile sportive, în baza prevederilor Legii nr.69/2000 a educației fizice și sportului, cu modificările și completările ulterioare.
18029.04.2022Hotărâre  de aprobare a Regulamentului privind acordarea unor premii sportivilor și antrenorilor acestora care au obținut performanțe deosebite la acțiunile sportive internaționale și naționale oficiale.
18129.04.2022Hotărâre privind  includerea  în  domeniul public al Municipiului Bacău  a unor bunuri – mijloace fixe și terenuri, urmare a Deciziei nr.91 din 16.02.2022, pronunțată de Curtea de Apel Târgu Mureș în dosarul nr.12095/180/2015 privind acțiunea de revendicare formulată de Municipiul Bacău împotriva CET SA.
18229.04.2022Hotărâre privind  scoaterea unui bun din domeniul public al Municipiului Bacău ca urmare a dublei înregistrări.
18329.04.2022Hotărâre privind  declararea unui teren  ca bun  de uz și de interes public local și introducerea acestuia în domeniul public al  Municipiului Bacău.
18429.04.2022Hotărâre privind  trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Bacău a unor bunuri – mijloace fixe, în scopul scoaterii din funcțiune, casării și valorificării  acestora în condițiile legii.
18529.04.2022Hotărâre privind  completarea Hotărârii Consiliului Local nr.61/2022   pentru modificarea Anexei la HCL nr. 22/2018 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiul Bacău.
18629.04.2022Hotărâre  pentru modificarea și completarea H.C.L. 84/2008 privind  aprobarea reglementării serviciilor publice de întreținere şi  exploatare a parcărilor publice auto din municipiul Bacău şi regimul contravențiilor în folosirea acestor parcări, cu modificările și completările ulterioare.
18729.04.2022Hotărâre privind  aprobarea dreptului de uz și servitute către DELGAZ GRID SA asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău.
18829.04.2022Hotărâre privind  aprobarea Raportului  aferent trimestrului I 2022 privind  stadiul realizării măsurilor cuprinse în ,,Planul de calitate a aerului în municipiul Bacău pentru   dioxid de azot și oxizi de azot (NO2/NOx) perioada 2019 – 2023”.
18929.04.2022Hotărâre privind  însușirea de către  Consiliul  Local al Municipiului Bacău  a întâmpinării formulată în dosarul nr.751/110/2022.
19029.04.2022Hotărâre privind  alegerea ”Președintelui de ședință” al Consiliului Local al Municipiului Bacău pentru ședințele din lunile mai, iunie, iulie 2022
19129.04.2022Hotărâre privind  soluționarea Plângerii prealabile formulată de  Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, prin care se solicită anularea în totalitate a  HCL nr. 82/28.02.2022.
19229.04.2022Hotărâre privind  transmiterea dreptului de concesiune  prevăzut în unele contracte de concesionare.
19329.04.2022Hotărâre privind  punerea la dispoziție cu titlu gratuit, pe o perioadă determinată,  a  Sălii   ”Amfiteatru” din cadrul Centrului de Afaceri și Expoziții,  Colegiului ”Mihai Eminescu” Bacău , respectiv Casei Corpului Didactic ” Grigore Tăbăcaru” Bacău,  în vederea organizării unor evenimente.
19429.04.2022Hotărâre privind  soluționarea Plângerii prealabile formulată de  către Consiliul Județean Bacău, împotriva   H.C.L. nr. 386 din 03.11.2021.
19529.04.2022Hotărâre     privind     modificarea HCL nr.386/19.10.2018 privind solicitarea de trecere a unui mijloc fix din domeniul public al statului în domeniul public al Municipiului Bacău, completată prin HCL nr.314 din 20.09.2021 și modificată prin HCL nr.42 din 07.02.2022.
19629.04.2022Hotărâre privind  modificarea art.1 din H.C.L. nr.212/2021 privind aprobarea Regulamentului Intern, Regulamentului de Organizare și Funcționare, Organigramei și Statului de Funcții ale Spitalului de Pneumoftiziologie Bacău.
19729.04.2022Hotărâre privind  aprobarea Regulamentului de organizare și  desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de manager persoană fizică al ”Spitalului de Pneumoftiziologie” Bacău.
19829.04.2022Hotărâre privind  utilizarea unei sume din Fondul de întreținere, înlocuire și dezvoltare aferent Proiectului ” Sistem integrat de management al deșeurilor solide în municipiul Bacău și 22 de comune limitrofe”  .
19929.04.2022Hotărâre privind  modificarea art.2 alin.(1) din HCL nr.51/28.02.2022.
20029.04.2022Hotărâre privind  acceptarea unei donații făcută de SC DEDEMAN SRL Bacău către Municipiul Bacău.
20129.04.2022Hotărâre privind  acordarea avizului de către Consiliul Local al Municipiului Bacău, operatorului economic S.C. ÎN PARADISUL VEȘNIC  S.R.L. cu sediul în municipiul Bacău, pentru activități de pompe funebre și similare.
20229.04.2022Hotărâre privind  actualizarea inventarului domeniului privat al Municipiului Bacău însușit prin H.C.L. nr.157/2018.
20329.04.2022Hotărâre   pentru completarea HCL NR. 61 din 19.02.2018 privind înființarea ,,Serviciului Municipal de Utilități Publice Bacău”, modificată prin HCL nr.9/2021 și HCL nr.309 din 20.09.2021
20429.04.2022Hotărâre privind  declararea unor terenuri din municipiul Bacău, ca bunuri de uz și de interes public local
20529.04.2022Hotărâre privind  includerea în domeniul privat al Municipiului Bacău a unor bunuri imobile terenuri  și aprobarea închirierii prin licitație publică a unor terenuri.
20629.04.2022Hotărâre privind  pentru modificarea Anexei nr. 2 la H.C.L. 284/30.08.2021 privind aprobarea organigramei și statului de funcții al Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bacău .

Acestea pot fi consultate la sediul instituției la ofițerul de serviciu, fie accesând https://municipiulbacau.ro, eticheta  Monitorul Oficial Local, Subeticheta – Hotărârile autorității deliberative.

yoast seo premium free
Sari la conținut