ANUNȚ

Licitaţie pentru închirierea pe o perioadă de 5 (cinci) ani,  a unui spațiu situat în incinta P.T. nr.30, în suprafață utilă de 108,38 mp, aparținând domeniului public al municipiului Bacău

  1. Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: 

MUNICIPIUL BACĂU, cod fiscal: 4278337, strada MĂRĂȘEȘTI nr.6, loc. Bacău, județul Bacău,  telefon:0234/581644, fax 0234/588757, e-mail: roxana.bancila@primariabacau.ro,

  1. Informaţii generale privind obiectul închirierii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie închiriat: 

Spațiu situat în incinta Punctului Termic nr.30, în suprafață utilă de 108,38 m.p., situat în municipiul Bacău, str. Bucegi nr.111E, CF 39431, nr.cadastral 13928, aparținând domeniului public al municipiului Bacău, conform HCL nr. 328 din 29.07.2022 și temeiului legal OUG nr.57/03.07.2019.

  1. Informaţii privind documentaţia de atribuire:

se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: 

Prin solicitare scrisă, de la sediul instituției – Direcția Patrimoniu – Serviciul Evidență Patrimoniu.

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: 

Direcția Patrimoniu – Serviciul Evidență Patrimoniu, Bacău – str. Pieții nr.1,  județul Bacău.

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea documentației de atribuire

55,40 lei/ exemplar,  care se achită numerar la  Direcția Impozite și Taxe Locale, str. Vasile Alecsandri nr.6, județul Bacău sau prin OP, în contul RO28TREZ0615006xxx000234, deschis la TREZORERIA municipiului Bacău, cod fiscal: 4278337.

3.4. Dată limită privind solicitarea clarificărilor:

05.10.2022, ora 14.00

  1. Informaţii privind ofertele: 

4.1. Data limită de depunere a ofertelor:                                                

13.10.2022 ora 16.00

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: 

CENTRUL  DE  INFORMARE CETĂȚENI, MUNICIPIUL  BACĂU, Strada Nicolae Titulescu nr.3, Județul Bacău.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 

Se depun într-un singur exemplar, în două plicuri sigilate

  1. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 

14.10.2022 ora 10.00 – sediul 2, Municipiul Bacău, str. Pieții nr.1, județul Bacău.

  1. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei:

Secția a II-a civilă şi de contencios administrativ şi fiscal, a Tribunalului Bacău, municipiul  Bacău, str.Ștefan cel Mare nr.4, județul Bacău, telefon 0234/514419, fax 0234/525211, e-mail: tr-bacau-reg2@just.ro

  1. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 16.09.2022

 

Sari la conținut