Listă de hotărâri din data de 31.10.2023

Vă facem cunoscut faptul că în ședința ordinară din data de 31.10.2023 au fost adoptate următoarele hotărâri cu caracter normativ sau individual:

 

418 31.10.2023 Hotărâre    privind    solicitarea către Guvernul României de trecere a unui imobil – teren cu  numărul cadastral 14688, înscris în Cartea Funciară nr.66573 Bacău, situat în Bacău, str. Oituz nr.29-31, din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Afacerilor Interne, prin Inspectoratul de Poliție Județean Bacău, în domeniul public al Municipiului Bacău .
419 31.10.2023 Hotărâre    privind    aprobarea  indicatorilor tehnico-economici faza DALI și declanșarea procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării obiectivului de investiții ” Amenajare sistem giratoriu în intersecția Dr. Alexandru Șafran, strada Poligonului și strada Alexei Tolstoi, municipiul Bacău” .
420 31.10.2023 Hotărâre    privind    aprobarea contului de execuție al bugetului local  pe trimestrul III anul 2023, al  Municipiului Bacău.
421 31.10.2023 Hotărâre    privind       mandatarea împuterniciţilor Municipiului Bacău în Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor Societăţii Thermoenergy Group SA Bacău pentru aprobarea contractării/prelungirii pe 12 luni a Scrisorii de Garanţie Bancară de Bună Plată cu valoarea de 50.000 lei de la GARANTI BANK Sucursala Bacău (sau la alte bănci la care Societatea Thermoenergy Group SA deține conturi).
422 31.10.2023 Hotărâre    privind     aprobarea declanșării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al  Societăţii Thermoenergy Group SA Bacău organizată de Autoritatea Publică Tutelară – U.A.T Municipiul Bacău în condiţiile legii
423 31.10.2023 Hotărâre    privind     aprobarea vânzării cu drept de preempțiune către constructorul de bună credință, a terenului  aflat în  proprietatea  privată a Municipiului Bacău, aferent imobilului- spațiu comercial, situat în municipiul Bacău, str. Mioriței, nr. 80, în suprafață de 43 mp , având  CF nr. 76711, nr. cadastral 76711.
424 31.10.2023 Hotărâre    privind     aprobarea vânzării cu drept de preempțiune către constructorul de bună credință, a terenului   aflat în  proprietatea  privată a Municipiului Bacău, aferent imobilului- extindere cabinet stomatologic, situat în municipiul Bacău, str. Mioriței, nr.19,  în suprafață de 11 mp,  având  CF nr. 89259, nr. cadastral 89259.
425 31.10.2023 Hotărâre    privind     aprobarea vânzării cu drept de preempțiune către constructorul de bună credință, a terenului   aflat în  proprietatea  privată a Municipiului Bacău, aferent imobilului-balcon locuință, situat în municipiul Bacău, str. Progresului, nr. 12,  în suprafață de 11 mp,   având  CF nr. 81587, nr. cadastral 81587.
426 31.10.2023 Hotărâre    privind     aprobarea vânzării cu drept de preempțiune către constructorul de bună credință, a terenului   aflat în  proprietatea  privată a Municipiului Bacău, aferent imobilului- extindere spațiu comercial, situat în municipiul Bacău, str. 9 Mai, nr.36,  în suprafață de 51 mp,  având  CF nr. 61925, nr. cadastral 61925.
427 31.10.2023 Hotărâre    privind     aprobarea vânzării cu drept de preempțiune către constructorul de bună credință, a terenului   aflat în  proprietatea  privată a Municipiului Bacău, aferent imobilului- extindere sediu firmă, situat în municipiul Bacău, str. Ștefan cel Mare, nr. 6,  în suprafață de 129 mp,  având  CF nr. 82872, nr. cadastral 82872.
428 31.10.2023 Hotărâre    privind        declararea unui imobil ca bun de uz și de interes public local,  introducerea acestuia în domeniul public al  Municipiului Bacău și modificarea suprafeței unui bun aflat în domeniul public al Municipiului Bacău.
429 31.10.2023 Hotărâre    privind      atestarea persoanelor fizice care au obținut certificate de calificare profesională în vederea desfășurării activității de administrator de condominii la asociațiile de proprietari din municipiul Bacău
430 31.10.2023 Hotărâre    privind    completarea HCL nr. 441/ 2010 prin care s-a aprobat înființarea „Club Sportiv Municipal Bacău” sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Bacău
431 31.10.2023 Hotărâre    privind     asocierea Municipiului Bacău cu Filarmonica ”Mihail Jora” Bacău în vederea realizării in comun a unor evenimente culturale in incinta Centrului de Afaceri și Expoziții ”Mircea Cancicov” Bacău
432 31.10.2023 Hotărâre    privind      asocierea Municipiului Bacău cu Fundația Comunitară Bacău în vederea organizării proiectului Swimathon, ediția a IX a, ce se va desfășura la Bazinul de Înot Bacău, în data de 24 Noiembrie 2023
433 31.10.2023 Hotărâre    privind    asocierea intre Municipiul Bacău cu Școala Gimnazială Nr.10 Bacău pentru organizarea Festivalului de folclor  ”Muguri de dor”, ce se va desfășura la Teatrul de Vară ”Radu Beligan” din Bacău,  în data de 13 Noiembrie 2023.
434 31.10.2023 Hotărâre    privind     asocierea intre Municipiul Bacău  și Colegiul Național Catolic ”Sf. Iosif” Bacău în scopul organizării unui eveniment cultural-artistic intitulat ” Festivalul  Talanților”  .
435 31.10.2023 Hotărâre    privind    aprobarea prelungirii duratei prevăzută în contractul de concesionare nr. 581914 din 10.12.2020, încheiat între Municipiul Bacău și DL. PASCARIU CONSTANTIN
436 31.10.2023 Hotărâre    privind   aprobarea prelungirii duratei prevazuta in Contractul de concesionare nr. 68820/15.04.2011, asa cum a fost modificat prin Actul Aditional nr. 147047/13.07.2021,  încheiat intre Municipiul Bacau si D-NA DELAMARIAN GRATIELA-MARIA, reprezentant legal al C.M.I. DR. DELAMARIAN GRATIELA-MARIA, pentru  spatiul cu destinatia cabinet medical si a terenului aferent
437 31.10.2023 Hotărâre    privind    transmiterea dreptului de concesiune prevăzut în unele contracte de concesionare.
438 31.10.2023 Hotărâre    privind    aprobarea concesionării fără licitație publică a terenului în suprafață de 60,00 mp, situat în intravilanul municipiului Bacău, proprietate privată a Municipiului Bacău-Intrare în legalitate.
439 31.10.2023 Hotărâre    privind     modificarea  H.C.L. nr. 69 din 26.02.2021 prin care s-a aprobat Organigrama, numărul de personal,  Statul de funcții și  Regulamentul de Organizare și Funcționare al Direcției de Asistență Socială a  Municipiului Bacău, modificată prin H.C.L. nr. nr. 369 din 28.10.2021.
440 31.10.2023 Hotărâre    privind     modificarea HCL nr. 571/27.12.2022 prin care s-a aprobat încheierea protocoalelor de colaborare între Ministerului Muncii și Solidarității Sociale și UAT Bacău pentru implementarea proiectului  ,,HUB de Servicii MMSS – SII MMSS”, Cod MySmis 130963, în vederea îmbunătățirii activității Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău.
441 31.10.2023 Hotărâre    privind   aprobarea încheierii  unui PROTOCOL  de COLABORARE cu SC SIMBA INVEST SRL în vederea executării  în municipiul Bacău, pe riscul și cheltuiala SC SIMBA INVEST SRL  a investiției ” Amplasare în subteran a rețelei de agent termic montate aerian în zona ansamblului imobiliar”, pe imobilul- teren identificat cu CF nr.70467, nr.cadastral 70467, proprietate publică a municipiului Bacău
442 31.10.2023 Hotărâre    privind      trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Bacău a unor bunuri – mijloace fixe în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării acestora în condițiile legii
443 31.10.2023 Hotărâre    privind    pentru modificarea și completarea HCL nr.385/2023 privind  desemnarea reprezentanților Consiliului Local Bacău în consiliile de administrație ale unităţilor de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Bacău, pentru anul școlar 2023-2024.
444 31.10.2023 Hotărâre    privind    desemnarea reprezentanților Consiliului Local Bacău în consiliile de administrație ale unităţilor de învățământ private din municipiul Bacău, pentru anul școlar 2023-2024.
445 31.10.2023 Hotărâre    privind    achiziția unor servicii de evaluare a 53 (cincizeci și trei) de bunuri imobile-terenuri pe care sunt ridicate construcții, situate in intravilanul municipiului Bacău, bunuri imobile aflate în proprietatea privată a UAT Bacău
446 31.10.2023 Hotărâre    privind     aprobarea alipirii unor terenuri, situate în Bacău,  într-un singur corp de proprietate.
447 31.10.2023 Hotărâre    privind      aprobarea dreptului de uz si servitute către  S.C. DELGAZ GRID S.A.  asupra unor suprafeţe de teren situate în Bacău
448 31.10.2023 Hotărâre    privind     aprobarea  apartamentării imobilului – PT 14  cu nr. cadastral 73272 – C1, înscris în C.F. nr.73272 – C1 a  Municipiului Bacău,  situat în municipiul Bacău, str.  Alecu Russo.
449 31.10.2023 Hotărâre    privind     actualizarea H.C.L. nr.157/2018 prin care s-a aprobat însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al Municipiului Bacău  .
450 31.10.2023 Hotărâre     pentru îndreptarea unei erori materiale strecurată în H.C.L. nr.399/28.09.2023 privind  actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al Municipiului Bacău însuşit prin H.C.L. nr.157/2018.
451 31.10.2023 Hotărâre    privind     modificarea Anexei  nr.3 la  HCL nr. 459 din 31.10.2022 prin care s-a aprobat Statul de Functii al  Caminului pentru Persoane Varstnice Bacau, ca urmare a promovării personalului contractual.
452 31.10.2023 Hotărâre    privind        aprobarea Raportului trimestrului III  2023 privind stadiul realizării măsurilor cuprinse în ”Planul de calitate a aerului în municipiul Bacău, pentru dioxid de azot și oxizi de azot (NO2/NOx), perioada 2019-2023”
453 31.10.2023 Hotărâre    privind   însușirea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a întâmpinării formulată în dosarul nr.2483/110/2023.
454 31.10.2023 Hotărâre    privind      alegerea ” Președintelui de ședință ” al  Consiliul Local al Municipiului Bacău  pentru  ședințele din lunile Noiembrie 2023 – Ianuarie 2024.

 

 

Acestea pot fi consultate la sediul instituției la ofițerul de serviciu, fie accesând https://municipiulbacau.ro, eticheta  Monitorul Oficial Local, Subeticheta – Hotărârile autorității deliberative.

Skip to content