ANUNȚ licitaţie privind achiziția unor servicii de evaluare a 82 (optzecișidouă) bunuri imobile (terenuri) pe care sunt ridicate construcții, aflate în proprietatea privată a UAT Bacău, în vederea stabilirii valorii de piață

 

  1. Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACĂU, municipiul Bacău, strada MĂRĂȘEȘTI nr.6, județul Bacău,  telefon:0234/581644, fax 0234/588757, e-mail: mihaela.malinescu@primariabacau.ro

  1. Informaţii generale privind obiectul achiziției, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie achiziționat:

servicii de evaluare a 82 (optzecișidouă) de bunuri imobile (terenuri) pe care sunt ridicate construcții, aflate în proprietatea privată a UAT Bacău, conform caietului de sarcini,  HCL nr. 8 din 31.01.2022 și temeiului legal OUG nr.57/03.07.2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, art.332-333, în vederea stabilirii valorii de piață.

  1. Informaţii privind documentaţia de atribuire:

se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: 

Prin solicitare scrisă, de la sediul instituției, PRIMĂRIA municipiului BACĂU – Direcția Patrimoniu – Serviciul Evidență Patrimoniu,din cadrul Primăriei municipiului Bacău, strada Pieții nr.1, județul Bacău.

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: 

Direcția Patrimoniu – Serviciul Evidență Patrimoniu, din cadrul Primăriei municipiului Bacău, str. Pieții nr.1, județul Bacău.

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea documentației de atribuire

55,40 lei,  se achită numerar la Direcția Impozite și Taxe Locale, din cadrul Primăriei municipiului Bacău, str.Vasile Alecsandri nr. 6, județul Bacău sau prin OP, în contul RO28TREZ0615006xxx000234, deschis la TREZORERIA municipiului Bacău.

3.4. Dată limită privind solicitarea clarificărilor:

07.07.2022, ora 14.00

  1. Informaţii privind ofertele: 

4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 

14.07.2022, ora 16.00

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: 

PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI  BACĂU,  CENTRUL  DE  INFORMARE CETĂȚENI, din cadrul Primăriei municipiului Bacău, Strada Nicolae Titulescu nr.3, Județul Bacău.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 

Se depun într-un singur exemplar, în două plicuri sigilate

  1. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 

15.07.2022, ora 10,00, Primăria municipiului Bacău – sediul 2, str. Pieții nr. 1, municipiul Bacău, județul Bacău.   

  1. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei:

Secția a II-a civilă şi de contencios administrativ şi fiscal, a Tribunalului Bacău, municipiul  Bacău, str. Ștefan cel Mare nr.4, județul Bacău, telefon 0234/514419, fax 0234/525211, e-mail:

tr-bacau-reg2@just.ro

  1. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării:

     22.06.2022

 

Fișiere

Sari la conținut